top of page

Deprese

Deprese je psychická porucha, která se projevuje pokleslými náladami, snížení někdy až vymizení schopnosti potěšení.
Slovo deprese je z latinského deprimere = složeno ze slov de (dolů) a primere (tlačit).
Příznaky deprese jsou: beznaděj, osamocenost, pocity viny nebo bezcennosti, malá sebedůvěra, únava, nesoustředěnost a pozornost. U každého člověka se deprese může projevovat jinak. Člověk je podrážděný, agresivní, zlomyslný nebo naopak tichý, klidný, unavený. Člověk ztrácí radostné reakce na pozitivní podněty. Deprese se léčí antidepresivy, často v kombinaci s psychoterapií.